แจ้งประกาศ

ทดสอบระบบ
กิจกรรมการจัดการความรู้ของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่อง  นโยบายการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพรในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจพ......โดยกลุ่มงานสารสนเทศเพื่่อการพัฒนา

กิจกรรมการจัดการความรู้ของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่อง นโยบายการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพรในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจพ......โดยกลุ่มงานสารสนเทศเพื่่อการพัฒนา

กิจกรรมการจัดการความรู้ของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่อง  Brainstorming Technique : เทคนิคการระดมสมอง.....โดยกลุ่มงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

กิจกรรมการจัดการความรู้ของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่อง Brainstorming Technique : เทคนิคการระดมสมอง.....โดยกลุ่มงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

กิจกรรมการจัดการความรู้ของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่อง  การสร้างปฏิทินนัดหมาย Google Calendar ......โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการประเมินผล

กิจกรรมการจัดการความรู้ของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่อง การสร้างปฏิทินนัดหมาย Google Calendar ......โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการประเมินผล

กิจกรรมการจัดการความรู้ของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการเงิน.....โดยกลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ

กิจกรรมการจัดการความรู้ของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการเงิน.....โดยกลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ

Facebook

ภาพกิจกรรม