.

 

กองแผนงาน ยินดีต้อนรับทุกท่าน ... อัตลักษณ์>>ศูนย์กลางพัฒนา สรรหางบประมาณ บูรณาการข้อมูล...ปรัชญา>> เกื้อหนุนทรัพยากร สะท้อนแนวคิด ชี้ทิศพัฒนา... ปณิธาน>>สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานอย่างมีประสิทธิภาพด้ายระบบการบริหารจัดการที่ดีพื่อเป็นแกนหลักสำคัญในการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้ขับเคลื่อนไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี... วิสัยทัศน์>> เป็นองค์กรต้นแบบ ปฏิบัติงานเชิงรุก สนับสนุนทรัพยากร เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล... 

  ข่าว ประกาศ และสาระสำคัญของกองแผนงาน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กองแผนงานกำหนดจัดสัมมนา "โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน และการเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ.2560 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  โครงการสัมมนา
  กำหนดการสัมมนา
  แบบฟอร์มแจ้งรายชื่่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา
   
แนวทางการจัดทำคำของบลงทุนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ(รอบที่ 3)

สรุปแนวทางการจัดทำคำของบลงทุนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ(รอบที่ 3)

แบบฟอร์มคำของบประมาณตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดเล็กของรัฐบาล
ยุทธ์ศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   

ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2558 - 2577)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
   

ข่าว/กิจกรรม

ข่าวสารสนเทศ มจพ. ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2560
   

แบบฟอร์ม OPL
แบบฟอร์มรายงานผลกิจกรรมการจัดการความรู้ของกองแผนงาน

 

 
  โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
แผนภูมิโครงสร้างองค์กร มจพ.
แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานอธิการบดี
แผนภูมิการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
แผนผัง มจพ. กรุงเทพฯ ปราจีนบุรี ระยอง
   
 Strategy Map
Strategy Map กองแผนงาน
Strategy Map สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Strategy Map มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   
 ข้อมูลเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
เอกสารแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เอกสารแผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดีและแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
แผนส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
   
   การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารความเสี่ยง
 
การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2556 กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
   
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

กองแผนงาน  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ (66) 0-2586-9011, (66) 0-2587-4618,(66) 0-2555-2172,
(66)0-2555-2000 ต่อ 1651-1659
โทรสาร (66) 0-2586-9002
 

สำนักงาน ห้อง 602, 605, 607 ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์
E-mail : planning@kmutnb.ac.th
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่