รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ตอบสนองแผนฯ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562-2564) ของมหาวิทยาลัย ในรอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)
งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ตอบสนองแผนฯ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย ในรอบ 12 เดือน
งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
รายงานประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
แผนปฏิบัติการกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา สนอ. ประจำปี งปม. พ.ศ. 2563
งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน
งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
แผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ประจำปี งปม. พ.ศ. 2560 - 2564
งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
แผนกลยุทธ์การพัฒนากองเเผนงาน พ.ศ. 2560 - 2564
งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
เล่มแผนฯ 12
งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
  • กกกกกกกกกกก