เอกสารรายงานประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตอบสนองแผนฯ 13 ของมหาวิทยาลัย รอบ 12 เดือน
งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ตอบสนองแผนฯ 13 ของมหาวิทยาลัย
งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
การประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน มจพ.
งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
รายงานประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
รายงานประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
แผนปฏิบัติการกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2566 - 2570 และ แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
แผนกลยุทธ์การพัฒนากองแผนงาน พ.ศ. 2566 - 2570
งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
แผนปฏิบัติการกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล