บุคลากร

กองแผนงาน มจพ.

ผู้บริหาร

นางมุกดา

นางมุกดา จงชนะชววัฒน์

ผู้อำนวยการกองแผนงาน


กลุ่มงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

นางขวัญชนก

นางขวัญชนก แพงตุ้ย

หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ


นางสาวหทัยนุช

นางสาวหทัยนุช ภู่พงษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ


นางสาวดวงสมร

นางสาวดวงสมร เชวงกฤตยานนท์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ


นางทวินันท์

นางทวินันท์ ชัยมีบุญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ


นางสาวกมลพรรณ

นางสาวกมลพรรณ ทับโพธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ


กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

นางสาวอรดา

นางสาวอรดา เกรียงสินยศ

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ


นางสาวเพลินพิศ

นางสาวเพลินพิศ วิสัยเกษม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นางสาวจินตนา

นางสาวจินตนา เพ็ชร์พลอย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นางณัฏฐนันท์

นางณัฏฐนันท์ ตรีรัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นางสาวชลธิชา

นางสาวชลธิชา ศักดิ์แสน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการประเมินผล

นางสาวฐิติพร

นางสาวฐิติพร ตันติศรียานุรักษ์

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ


นางสาวจุฑามาศ

นางสาวจุฑามาศ พูลประเสริฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นางสาววิสุทธาทิพย์

นางสาววิสุทธาทิพย์ มังษะชาติ

นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน
ชำนาญการ


นางสาวญาณี

นางสาวญาณี ทวีธรรมเสวี

นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน
ชำนาญการ


นางสาวปิยะธิดา

นางสาวปิยะธิดา ขิตนาคินทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ


กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ

นางสาวศุภการ์

นางสาวศุภการ์ สองธานาทีป

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ


นางอรัญญา

นางอรัญญา นาคสุวรรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวพรชนก

นางสาวพรชนก จันทน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายธีรวิทย์

นายธีรวิทย์ ยิ้มขลิบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ