รายงานผลการดำเนินงานด้านหลักสูตรใหม่ ที่ได้รับการบรรจุไว้ในแผนฯ 12 ของมหาวิทยาลัย

เเบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองแผนฯ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ.2562-2564) ของมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ตอบสนองแผนฯ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562-2564) ของมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา สนอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี

แบบฟอร์ม จัดทำตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงาน

การเสนอขอบรรจุหน่วยงานใหม่ หลักสูตรใหม่ ในแผนฯ 12