แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ในแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี และแผนฯ 12 ระยะกลางแผน

แบบฟอร์มจัดทำโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ที่ตอบสนองแผนฯ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ตอบสนองแผนฯ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562-2564) ของมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบฟอร์มจัดทำโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การเสนอขอบรรจุหน่วยงานใหม่ หลักสูตรใหม่ ในแผนฯ 12

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์การพัฒนา สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564