แบบฟอร์ม จัดทำตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงาน

เเบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา สนอ.

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการ (แผนปฏิบัติการ) ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ของมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี

แบบฟอร์มโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองแผนฯ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ.2562-2564) ของมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มรายงานผลค่าเป้าหมายตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ในแผนฯ 12

การเสนอขอบรรจุหน่วยงานใหม่ หลักสูตรใหม่ ในแผนฯ 12