โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System)

สามารถ Download

อ่านต่อ

กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ ***แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)***

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -

อ่านต่อ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20

อ่านต่อ

ความต้องการบุคลากร New S Curve

Download ความต้องการบุคลากร New W

อ่านต่อ

กรอบนโยบาย 4 มิติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กรอบนโยบายการพัฒนาประเทศด้วยการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สะท้อนผ่าน 4 มิติ ดังนี้มิติที่1: สร้างและพัฒนาคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21-

อ่านต่อ