กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองแผนงาน KM Sharing Day ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองแผนงาน KM Sharing Day ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่  12  มีนาคม พ.ศ.2564

https://drive.google.com/file/d/1fW7nDIVGGaybrtCAClZ9klbBTFF-hH7c/view