โครงการจัดการความรู้ภายในของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง "Smart Work & Smart Health" วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563

โครงการจัดการความรู้ภายในของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง "Smart Work & Smart Health" วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563