กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองแผนงาน KM Sharing Day ประจำปี 2566

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองแผนงาน KM Sharing Day ประจำปี 2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 กองแผนงานได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองแผนงาน KM Sharing Day ณ ห้องประชุม 215 ซึ่งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของกองแผนงาน ได้มีการคัดเลือก (OPL) มานำเสนอ จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

1. การใช้งานเอกสารร่วมกันใน Microsoft Teams

2. การใช้ Canva for Windows สำหรับการออกแบบเพื่อสร้างสื่อการนำเสนอ

3. การจับภาพหน้าจอด้วย Snip & Sketch

4. การตัดรูปภาพเปลี่ยนพื้นหลัง (อย่างง่าย) ด้วยโปรแกรม Photoshop

https://www.facebook.com/photo/?fbid=544249224464916&set=pcb.544255071130998