กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองแผนงาน KM Sharing Day ประจำปี 2565 วันที่ 8 มีนาคม 2565

	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองแผนงาน KM Sharing Day ประจำปี 2565  วันที่ 8 มีนาคม 2565

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองแผนงาน KM Sharing Day ประจำปี 2565

วันที่ 8 มีนาคม 2565


https://drive.google.com/file/d/1yBDmaU-4Ct0tcRVuqqbxOq89ePquoRwc/view?fbclid=IwAR3mYCAfAF95M7VUzNUOMxE0nZ3B1wJssl1K3SE5GpoqxtRJkUyxbyumnZk