แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2566

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

แบบฟอร์มตารางการใช้พื้นทีอาคาร ประจำปีการศึกษา 2566

ข้อมูลรายจ่ายจริงเงินรายได้ในส่วนของเงินทุนคณะ/ส่วนงาน

แบบกรอกข้อมูล KMUTNB General Information Bulletin 2020 - 2021

คู่มือการปฏิบัติงาน

แผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2566 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2565 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลงานอันทรงเกียรติและนวัตกรรมดีเด่นของ มจพ.

เอกสารเผยแพร่ ITA

แบบสอบถามความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รุ่นปีการศึกษา 2564

Employer Satisfaction Surey on the Performance of KMUTNB Graduates for Academic Year 2021

รายงานการวิเคราะห์