บุคลากร

กองแผนงาน มจพ.

ผู้บริหาร

นางมุกดา

นางมุกดา จงชนะชววัฒน์

ผู้อำนวยการกองแผนงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


กลุ่มงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

ขวัญชนก

นาง ขวัญชนก แพงตุ้ย

หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ


หทัยนุช

นางสาว หทัยนุช ภู่พงษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ


ดวงสมร

นางสาว ดวงสมร เชวงกฤตยานนท์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ


ทวินันท์

นางสาว ทวินันท์ เรืองสง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ


กมลพรรณ

นางสาว กมลพรรณ ทับโพธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ


กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

อรดา

นางสาว อรดา เกรียงสินยศ

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ


เพลินพิศ

นางสาว เพลินพิศ วิสัยเกษม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


จินตนา

นาง จินตนา มังคละกนก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


ณัฏฐนันท์

นาง ณัฏฐนันท์ ตรีรัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


ชลธิชา

นางสาว ชลธิชา ศักดิ์แสน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการประเมินผล

ฐิติพร

นางสาว ฐิติพร ตันติศรียานุรักษ์

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


จุฑามาศ

นางสาว จุฑามาศ พูลประเสริฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


วิสุทธาทิพย์

นางสาว วิสุทธาทิพย์ มังษะชาติ

นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน
ชำนาญการ


ญาณี

นางสาว ญาณี ทวีธรรมเสวี

นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน
ปฏิบัติการ


นางสาว ปิยะธิดา

นางสาว ปิยะธิดา ขิตนาคินทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ


กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ

ศุภการ์

นางสาว ศุภการ์ สองธานาทีป

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ


อรัญญา

นาง อรัญญา นาคสุวรรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


พรชนก

นางสาว พรชนก จันทน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ธีรวิทย์

นาย ธีรวิทย์ ยิ้มขลิบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ