การเสนอขอบรรจุหน่วยงานใหม่ หลักสูตรใหม่ ในแผนฯ 13

การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตามบันทึกข้อความ กผ. 222/2564)

การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ในแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี และแผนฯ 12 ระยะกลางแผน

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 7 เดือน