แบบสำรวจรายนามผู้บริหารเพื่อเข้าร่วมการประชุมถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อน ม. ในช่วงแผนฯ 13 (พ.ศ. 2566-2570)

การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ 2566 มจพ.

การเสนอขอบรรจุหน่วยงานใหม่ หลักสูตรใหม่ ในแผนฯ 13

การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

แบบฟอร์มจัดทำข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ที่ตอบสนอง (ร่าง) แผนฯ 13 ของมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตามบันทึกข้อความ กผ. 222/2564)

รายนามผู้บริหารหน่วยงาน

แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2566 - 2570

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565