การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การเสนอขอบรรจุหน่วยงานใหม่ หลักสูตรใหม่ ในแผนฯ 13

การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

แบบฟอร์มจัดทำข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ที่ตอบสนอง (ร่าง) แผนฯ 13 ของมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตามบันทึกข้อความ กผ. 222/2564)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ในแผนฯ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายนามผู้บริหารหน่วยงาน

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565