สารสนเทศ ประจำปี 2565

อ่านต่อ

รายงานประจำปี 2565 มจพ.

อ่านต่อ

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เล่มแผนฯ 13 มจพ.

อ่านต่อ

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ นางสาวอรดา เกรียงสินยศ

อ่านต่อ

การมอบนโยบาย และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567

รับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/LiveNBT2HD/videos/690523955944072และ

อ่านต่อ

รายงานผลงานอันทรงเกียรติและนวัตกรรมดีเด่นของ มจพ.

อ่านต่อ