แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Download เล่มแผนฯ 13

อ่านต่อ

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)

อ่านต่อ

แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้างต่อบัณฑิต มจพ. รุ่นปีการศึกษา 2563

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ภาษาไทย http://www.planning.kmutnb.ac.th/document/index?dep_id=5&doc_type_id=92ภาษาอังกฤษ

อ่านต่อ

KMUTNB General Information Bulletin 2021-2022

อ่านต่อ

สารสนเทศ ประจำปี 2564

อ่านต่อ

รายงานประจำปี 2564 มจพ.

อ่านต่อ