ความต้องการบุคลากร New S Curve

Download ความต้องการบุคลากร New W

อ่านต่อ

กรอบนโยบาย 4 มิติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กรอบนโยบายการพัฒนาประเทศด้วยการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สะท้อนผ่าน 4 มิติ ดังนี้มิติที่1: สร้างและพัฒนาคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21-

อ่านต่อ

ผู้บริหาร มจพ. พร้อมคณะทำงาน EEC และกองแผนงาน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมกับคณะทำงาน สกพอ. เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมในการผลิตกำลังคนด้านระบบ Automation ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม จังหวัดระยอง

ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์

อ่านต่อ

มาทำความรู้จักกับ "S-CURVE 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต"

การกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ประกอบด้วย1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next –

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสัมมนา“การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยะ 20 ปี” ระยะที่ 2 วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2562

เอกสารประกอบการสัมมนา >>> https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1kCfDmgjSxPHNQLXMKF6ez6tcq85n_CfRภาพบรรยากาศการสัมมนาระยที่ 1

อ่านต่อ

ข้อมูลสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561

ข้อมูลสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.

อ่านต่อ