แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)Download E-BOOKDownload PDF File  QR-Code

อ่านต่อ

โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System)

สามารถ Download

อ่านต่อ

กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ ***แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)***

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -

อ่านต่อ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20

อ่านต่อ

ความต้องการบุคลากร New S Curve

Download ความต้องการบุคลากร New W

อ่านต่อ