แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ตอบสนองแผนฯ 13 ของมหาวิทยาลัย
งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
การประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน
งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน มจพ.
งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
การประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
แผนปฏิบัติการกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2566 - 2570 และ แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
แผนกลยุทธ์การพัฒนากองแผนงาน พ.ศ. 2566 - 2570
งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
แผนปฏิบัติการกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน
งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
แผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ประจำปี งปม. พ.ศ. 2560 - 2564
งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
แผนกลยุทธ์การพัฒนากองเเผนงาน พ.ศ. 2560 - 2564
งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
เล่มแผนฯ 12
งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล
  • กกกกกกกกกกก