"ทางออกและอนาคตของการศึกษาในวันที่มหาวิทยาลัย วิกฤติ"

"ทางออกและอนาคตของการศึกษาในวันที่มหาวิทยาลัย วิกฤติ"

การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้กองแผนงานครั้งที่ 4/2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน เรื่อง "ทางออกและอนาคตของการศึกษาในวันที่มหาวิทยาลัย วิกฤติ" นำเสนอโดย นางสาวปิยะธิดา ขิตนาคินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

form_OPL.doc สรุป KM.doc