แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้กองแผนงานครั้งที่ 6/2560 วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน เรื่อง แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นำเสนอโดย นางสาวจุฑามาศ  พูลประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

OPL_แผนการศึกษาแห่งชาติ.pdf

นำเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี.pdf