กรอบความคิด (Mindset)

กรอบความคิด (Mindset)

การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้กองแผนงานครั้งที่ 6/2561 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน เรื่อง กรอบความคิด (Mindset) นำเสนอโดย นางสาวจุฑามาศ  พูลประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

form_OPLกรอบความคิด.pdf

PPT นำเสนอเรื่อง กรอบความคิด.pdf