นโยบายการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพร ในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจพ.

การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้กองแผนงานวันที่ 19 มกราคม 2560ณ ห้องประชุมกองแผนงานเรื่อง "นโยบายการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพร

อ่านต่อ

มจพ.กับการก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยนานาชาติ

การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้กองแผนงานครั้งที่ 1/2561 วันที่ 26 มกราคม 2561ณ ห้องประชุมกองแผนงานเรื่อง

อ่านต่อ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)

การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้กองแผนงานครั้งที่ 4/2560 วันที่ 24 มีนาคม 2560ณ ห้องประชุมกองแผนงานเรื่อง "แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่

อ่านต่อ

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้กองแผนงานครั้งที่ 6/2560 วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน เรื่อง แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

อ่านต่อ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบ Thailand 4.0

การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้กองแผนงานครั้งที่ 4/2561 วันที่ 26 เมษายน 2561ณ ห้องประชุมกองแผนงานเรื่อง "รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

อ่านต่อ

ประกันสังคม : กรณีชราภาพ

การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้กองแผนงานครั้งที่ 5/2561 วันที่ 28 มิถุนายน 2561ณ ห้องประชุมกองแผนงานเรื่อง "ประกันสังคม :

อ่านต่อ