การวิเคราะห์งานเพื่อการจัดทำผลงานทางวิชาการ

การวิเคราะห์งานเพื่อการจัดทำผลงานทางวิชาการ

การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้กองแผนงาน

ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ณ ห้องประชุมกองแผนงาน

เรื่อง "การวิเคราะห์งานเพื่อการจัดทำผลงานทางวิชาการ"

นำเสนอโดย นางสาวอรดา  เกรียงสินยศ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

แบบฟอร์ม OPL -> การวิเคราะห์งานเพื่อการจัดทำผลงานทางวิชาการ