นโยบายการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพร ในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจพ.

นโยบายการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพร ในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจพ.

การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้กองแผนงาน

วันที่ 19 มกราคม 2560

ณ ห้องประชุมกองแผนงาน

เรื่อง "นโยบายการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพร ในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจพ."

นำเสนอโดย นางจินตนา มังคละกนก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

แบบฟอร์ม OPL -> นโยบายการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพร ในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจพ.