การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ (Thai university Central Admission System : TCAS)

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ (Thai university Central Admission System : TCAS)

การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้กองแผนงาน  ครั้งที่ 4/2561 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุมกองแผนงาน 

เรื่อง "การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ (Thai university Central Admission System : TCAS)"  

นำเสนอโดย นางสาวดวงสมร เชวงกฤตยานนท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กลุ่มงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ


OPLForm_TCAS.pdf

TCAS.pdf