มจพ.กับการก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยนานาชาติ

มจพ.กับการก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยนานาชาติ

การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้กองแผนงาน

ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 26 มกราคม 2561

ณ ห้องประชุมกองแผนงาน

เรื่อง "มจพ.กับการก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยนานาชาติ"

นำเสนอโดย นางสาวณัฎฐนันท์  นิลคำวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

แบบฟอร์ม OPL มจพ.กับการก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยนานาชาติ