แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)

การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้กองแผนงาน

ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 24 มีนาคม 2560

ณ ห้องประชุมกองแผนงาน

เรื่อง "แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)"

นำเสนอโดย นางสาวญาณี  ทวีธรรมเสวี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการประเมินผล

แบบฟอร์ม OPL -> form_OPL กลุ่มงานยุทธศาสตร์.pdf