ประจำปี 2564

มกราคม 2564

 • ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2564

กุมภาพันธ์ 2564

 • ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

มีนาคม 2564

 • ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2564

เมษายน 2564

 • ข่าวสารสนเทศ มจพ. ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2564

พฤษภาคม 2564

มิถุนายน 2564

 • ปีที่ 18 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

กรกฎาคม 2564

 • ข่าวสารสนเทศ มจพ. (ปีที่ 18 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564)

สิงหาคม 2564

 • ข่าวสารสนเทศ มจพ. (ปีที่ 18 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564)

กันยายน 2564

 • กันยายน

ตุลาคม 2564

 • ปีที่ 18 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2564

พฤศจิกายน 2564

 • ปีที่ 18 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ธันวาคม 2564

 • ปีที่ 18 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2564