เอกสารเผยแพร่

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (แบบ ปผ.อว.2)

การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดทำข้อเสนอโครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ.2566 – 2570

การจัดทำข้อเสนอแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณแผ่นดิน