การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

การจัดทำข้อเสนอแผนงาน/โครงการภายใต้แผนบูรณาการด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (แบบ ปผ.อว.2)

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดทำข้อเสนอโครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ.2566 – 2570

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้

แผนภูมิความเชื่อมโยง งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้

แบบฟอร์ม สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้

แบบฟอร์ม - เสนอโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณแผ่นดิน

เอกสารเผยแพร่