สารสนเทศ ประจำปี 2566

สารสนเทศ ประจำปี 2566

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
https://www.planning.kmutnb.ac.th/portfolio/e-book/information/information-short/2566/KMUTNB-IT2023.html#p=cover