รายงานประจำปี 2566 มจพ.

รายงานประจำปี 2566 มจพ.

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
https://www.planning.kmutnb.ac.th/portfolio/e-book/information/Annual%20Report/Annual%20Report%202566/KMUTNB-AR2023.html#p=cover