การบริหารอัตรากำลังและภาระงานสอนของอาจารย์ มหาวิทยาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การบริหารอัตรากำลังและภาระงานสอนของอาจารย์ มหาวิทยาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
https://www.planning.kmutnb.ac.th/upload/document/17134106072114018690.pdf