รายงานประจำปี 2565 มจพ.

รายงานประจำปี 2565 มจพ.

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
https://www.planning.kmutnb.ac.th/portfolio/e-book/information/Annual%20Report/Annual%20Report%202565/KMUTNB-AR2022.html#p=cover