กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565

ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ นางสาวอรดา เกรียงสินยศ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ