ผู้บริหาร มจพ. พร้อมคณะทำงาน EEC และกองแผนงาน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมกับคณะทำงาน สกพอ. เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมในการผลิตกำลังคนด้านระบบ Automation ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม จังหวัดระยอง

ผู้บริหาร มจพ. พร้อมคณะทำงาน EEC และกองแผนงาน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมกับคณะทำงาน สกพอ. เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมในการผลิตกำลังคนด้านระบบ Automation ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม จังหวัดระยอง

ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานบริการวิชาการและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ พร้อมคณะทำงาน EEC และกองแผนงาน ได้ให้การต้อนรับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมในการผลิตกำลังคนด้านระบบ Automation ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) รวมถึงพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562