ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสัมมนา“การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยะ 20 ปี” ระยะที่ 2 วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2562

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสัมมนา“การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยะ 20 ปี” ระยะที่ 2 วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2562

เอกสารประกอบการสัมมนา >>> 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1kCfDmgjSxPHNQLXMKF6ez6tcq85n_CfR


ภาพบรรยากาศการสัมมนาระยที่ 1 เเละระยะที่ 2 >>>

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/12cEXbTSCYgkyZCvyR1KBtIxnjQxYK-pt