ข้อมูลเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

  นโยบายสำคัญที่ควรรู้ของรัฐบาล   

  เอกสารแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   

  เอกสารแผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดีและแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564   

  การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเหล้าพระนครเหนือในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)   

  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

  แผนส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน