แบบสำรวจรายนามผู้บริหารเพื่อเข้าร่วมการประชุมถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อน ม. ในช่วงแผนฯ 13 (พ.ศ. 2566-2570)