รายงานจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาและภาระงานสอนของอาจารย์

ปีการศึกษา 2561
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
  • ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ปีการศึกษา 2559
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ปีการศึกษา 2558
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ปีการศึกษา 2557
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ปีการศึกษา 2556
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ปีการศึกษา 2555
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ปีการศึกษา 2554
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา