รายงานภาวะการหางานทำของบัณฑิต

รุ่นปีการศึกษา 2560
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
รุ่นปีการศึกษา 2559
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
รุ่นปีการศึกษา 2558
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
  • (หลังสำเร็จการศึกษา 12 เดือน)
รุ่นปีการศึกษา 2557
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
  • (หลังสำเร็จการศึกษา 12 เดือน)
รุ่นปีการศึกษา 2556
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
  • (หลังสำเร็จการศึกษา 8 เดือน)
รุ่นปีการศึกษา 2555
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
  • (หลังสำเร็จการศึกษา 8 เดือน)
รุ่นปีการศึกษา 2554
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
  • (หลังสำเร็จการศึกษา 9 เดือน)