รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2566 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567