รายงานการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต

นายจ้าง รุ่นปีการศึกษา 2564
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
นายจ้าง รุ่นปีการศึกษา 2563
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
  • รุ่นปีการศึกษา 2563
นายจ้าง รุ่นปีการศึกษา 2562
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
  • รุ่นปีการศึกษา 2562
นายจ้าง รุ่นปีการศึกษา 2561
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
  • รุ่นปีการศึกษา 2561
นายจ้าง รุ่นปีการศึกษา 2560
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
  • รุ่นปีการศึกษา 2560
นายจ้าง รุ่นปีการศึกษา 2559
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
  • รุ่นปีการศึกษา 2559
นายจ้าง รุ่นปีการศึกษา 2558
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
  • รุ่นปีการศึกษา 2558/
รายงานการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2554-2564 (ดาวน์โหลด PDF)
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา