เยี่ยมชมบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมติดตามผลการดำเนินงาน

เยี่ยมชมบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมติดตามผลการดำเนินงาน

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี ผู้อำนวยการเเผนงาน เเละนักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน เข้าเยี่ยมชมบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมติดตามผลการดำเนินงานตามเเผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ของมหาวิทยาลัย ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมิทรราชินี