การติดตามผลการดำเนินงานตามเเผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

การติดตามผลการดำเนินงานตามเเผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

การติดตามผลการดำเนินงานตามเเผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ของมหาวิทยาลัย ณ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี