สารสนเทศ ประจำปี 2565

สารสนเทศ ประจำปี 2565

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
https://www.planning.kmutnb.ac.th/portfolio/e-book/information/information-short/2565/KMUTNB-IT2022.html#p=cover