การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 8.00 น. - 16.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings) มีผู้ร่วมเข้าประชุมสัมมนา ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี/ผู้อำนวยการ รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา/ฝ่าย/ศูนย์ และผู้อำนวยการกอง ของทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรจากทุกส่วนงานได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัย