แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้างต่อบัณฑิต มจพ. รุ่นปีการศึกษา 2563

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
ภาษาไทย http://www.planning.kmutnb.ac.th/document/index?dep_id=5&doc_type_id=92
ภาษาอังกฤษ http://www.planning.kmutnb.ac.th/document/index?dep_id=5&doc_type_id=93