สารสนเทศ ประจำปี 256

สารสนเทศ ประจำปี 256

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
https://www.planning.kmutnb.ac.th/portfolio/e-book/information/information-short/2564/KMUTNB-IT2021.html#p=cover