ภาพบรรยากาศการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 – 2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”

ภาพบรรยากาศการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 – 2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”

วันที่ 26 – 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี