รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2565 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566