15

                                                    

 

               กองแผนงาน  มีหน้าที่วางแผนและวิเคราะห์การจัดหาทรัพยากรเพื่อการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย โดยดำเนินการเกี่ยวกับ การวางแผน จัดทำและวิเคราะห์งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงานให้มีประสิทธิภาพ วางแผนและวิเคราะห์การใช้อัตรากำลัง การเพิ่มอัตรากำลัง วิเคราะห์การจัดตั้ง ยุบเลิกหรือ รวมหน่วยงาน วางแผนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย และปรับแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ประมวล วิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลสำคัญเพื่่่อเป็นแหล่งสารสนเทศ จัดทำรายงานประจำปีและเอกสารสนเทศ เพื่่่อประโยชน์ในการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ เผยแพร่และพัฒนาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่ส่วนงานและบุคลากรในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถจำแนกบทบาทหน้าที่ได้ ดังนี้

1. วิเคราะห์ จัดทำ จัดสรรงบประมาณ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่่อนำไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
3. ศึกษาแนวทางและรูปแบบในการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
และการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้
วิเคราะห์การจัดตั้ง ยุบเลิก หรือรวมหน่วยงาน
4. จัดทำแผนและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด
5. จัดเก็บ ประมวล วิเคราะห์ และจัดทำฐานข้อมูลสำคัญทุกด้านของมหาวิทยาลัย
6. จัดทำรายงานประจำปี และเอกสารสารสนเทศ เพื่อการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
7. ศึกษาและวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามความต้องการของส่วนงานและผู้บริหาร     
8.  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่่อนำเสนอจัดตั้ง ยุบเลิก หรือรวมหน่วยงาน
9. จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งระยะสั้นและระยะยาว
10. ดำเนินการปรับแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
11. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของมหาวิทยาลัย
12. ติดตามประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและโครงการต่าง ๆ ในการร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
13. วางแผน วิเคราะห์ และจัดสรรอัตรากำลังของทุกส่วนงานเพื่่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการวางรากฐานการพัฒนาการศึกษา
14. กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทางดำเนินการ ตลอดจนโครงการใหม่เพื่่่่่่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

 

กลับสู่หน้าหลัก